تبلیغات

كد ساعت و تاريخ

محیط زیست و زندگی . زمین سبز ، آسمان آبی - مدل و جدول فواصل توصیه شده در استقرار دكلها و آنتنها

در حفظ محیط زیست سهیم و پیشگام شویم، بی تفاوت نباشیم!!

نوع سایت

ویژگی های ایستگاه

زیباسازی و مبلمان شهری

سلامت و محیط زیست

حداكثر تعداد دكل های مجاز

پشت بامی ـ مهاری

-ارتفاع ساختمان بیش  از 12 متر

-عرض پشت بام منهای 3 متر بزرگتر یا مساوی ارتفاع دكل

-ارتفاع ساختمان  بزرگتر یا مساوی ارتفاع دكل

-پایه دكل در مركز پشت بام به اضافه و منهای 1 متر

نصب سیم مهار به ساختمان های مجاور و جان پناه ممنوع!

·    اختفا و نماسازی هماهنگ با محیط قسمتی از دكل و سایت كه از سطح خیابان دیده می شود

·        سلولی (موبایل): حداقل فاصله دكل تا دیوار نزدیكترین مدرسه ـ بیمارستان 100 متر

·    P2P  : بدون محدودیت

·    همه جهته: حداقل فاصله دكل تا دیوار نزدیكترین مدرسه ـ بیمارستان : 100 متر

یك مهاری

(+ یك خود ایستا + چند سكو)

پشت بامی ـ خود ایستا (منوپل Platform بیش از 3 متر Pole بیش از 3 متر)

-ارتفاع ساختمان بیش  از 12 متر

-عرض پشت بام منهای 3 متر بزرگتر یا مساوی ارتفاع دكل

-ارتفاع ساختمان  بزرگتر یا مساوی ارتفاع دكل

-پایه دكل در مركز پشت بام به اضافه و منهای 1 متر

نصب سیم مهار به ساختمان های مجاور و جان پناه ممنوع!

·   هرگونه سازه و تجهیزات بجز آنتن بایستی با موادی همرنگ و همشكل محیط نماسازی شود

·        سلولی (موبایل): حداقل فاصله دكل تا دیوار نزدیكترین مدرسه ـ بیمارستان 100 متر

·    P2P  : بدون محدودیت

·               همه جهته: حداقل فاصله دكل تا دیوار نزدیكترین مدرسه ـ بیمارستان :  حداقل 100 متر

دو خود ایستا (+ چند سكوی حداكثر 3 متر)

پشت بامی ـ دیواری

·   بدون محدویت

·   فیدرها بایستی استتار شوند

·        سلولی (موبایل): حداقل فاصله دكل تا دیوار نزدیكترین مدرسه ـ بیمارستان 100 متر

·    P2P  : بدون محدودیت

بدون محدودیت

پشت بامی ـ سكو

·     حداكثر ارتفاع سكو : 3 متر

·     امكان استفاده در هر نقطه از
پشت بام وجود دارد

·      بجز قطعه آنتن هیچ قطعه دیگری ازسایت نباید از سمت خیابان دیده شود (استتار)

·        سلولی (موبایل): حداقل فاصله دكل تا دیوار نزدیكترین مدرسه ـ بیمارستان 100 متر

·        P2P  : بدون محدودیت

بدون محدودیت

زمینی ـ مهاری

(مناطق صنعتی حاشیه شهر)

·     امكان نصب از نوع مونوپل وجود ندارد.

·     به شعاع 50 متری ساختمان بلندتر از 12 متر وجود ندارد.

·     حداكثر ارتفاع دكل : 30 متر

·     نصب در حاشیه بزرگراه ممنوع!

·   اختفا و نماسازی هماهنگ با محیط قسمتی از دكل كه از سطح خیابان دیده
می شود

·        سلولی (موبایل): حداقل فاصله دكل تا دیوار نزدیكترین مدرسه ـ بیمارستان 100 متر

·    P2P  : بدون محدودیت

·        همه جهته: حداقل فاصله دكل تا دیوار نزدیكترین مدرسه ـ بیمارستان :  حداقل 100 متر

یك (تا شعاع 100 متر)

زمینی ـ خودایستا (چندپایه)

·     امكان نصب از نوع مونوپل وجود ندارد.

·     به شعاع 50 متری ساختمان بلندتر از 12 متر وجود ندارد.

·     حداكثر ارتفاع دكل : 30 متر

·     نصب در حاشیه بزرگراه ممنوع!

·   دكل و سایت به شكل و رنگ عناصر و المانهای طبیعی و شهری هماهنگ با محیط درآید.

·      نصب دكل نزدیك ورودی و نمای پارك ها ممنوع است

·        سلولی (موبایل): حداقل فاصله دكل تا دیوار نزدیكترین مدرسه ـ بیمارستان 100 متر

·    P2P  : بدون محدودیت

·        همه جهته: حداقل فاصله دكل تا دیوار نزدیكترین مدرسه ـ بیمارستان :  حداقل 100 متر

یك (تا شعاع 100 متر)

زمینی ـ خود ایستا (مونوپل)

·     به شعاع 50 متری ساختمان بلندتر از 12 متر وجود ندارد.

·     حداكثر ارتفاع دكل : 24 متر (یك اپراتور)

·     در صورت نصب در پارك ، مساحت پارك بایستی حداقل 2000 متر باشد

·   دكل و سایت به شكل و رنگ عناصر و المانهای طبیعی و شهری هماهنگ با محیط درآید.

·      نصب دكل نزدیك ورودی و نمای پارك ها ممنوع است

·        سلولی (موبایل): حداقل فاصله دكل تا دیوار نزدیكترین مدرسه ـ بیمارستان 100 متر

·    P2P  : بدون محدودیت

·        همه جهته: حداقل فاصله دكل تا دیوار نزدیكترین مدرسه ـ بیمارستان :  حداقل 100 متر

یك (تا شعاع 100 متر)

دكل زمینی میكروسایت

- ارتفاع دكل بین 4 تا 6 متر

·     به شعاع 10 متر سازه جایگزین دكل وجود ندارد

·   بجز آنتن هیچ قطعه دیگری از سایت نباید دیده شود (استتار)

·        سلولی (موبایل):  ارتفاع آنتن (چه روی دكل و چه روی سازه جایگزین دكل)نباید كمتر از 4 متر باشد

بدون محدودیتاوقات شرعیAdmin Logo
themebox Logo--->

پیچک